Informace k zápisu 2023

ZÁPIS 2023 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní zákony a povinnosti zákonných zástupců vyplývající z nich:

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o stanovení školských obvodů viz odkaz https://mmdecin.cz/pravidla-vyhlasky-narizeni-dokumenty/platne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/2018-9

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024                    činí 60 žáků.

 

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat on-line od

1. 4. – 13.4. 2023

Při on-line zápisu můžete využít rezervační systém pro rezervace času na prezenční zápis dne 14.4.2023.

Prezenční zápis ve škole se bude konat dne

14.4. 2023 od 8:00 do 17:00.

Dokumenty na prezenční zápis k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (14.4. 2023):

-       vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v on-line zápisu v elektronickém rezervačním systému;

-       občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;

-       v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k vydání rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok:

-       vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;

-       občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;

-       doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;

-       doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

1)    děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy,

2)    děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky na webových stránkách a vyvěšením na hlavních informačních panelech školy u vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne   1. 5. 2023 (případně v den vydání) připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. 

 Informace ve formátu pdf ke stažení

Vyhledávání

Zápis online 2021

Odkaz na online zápis 2021