Základní informace k zahájení provozu školy do 15.9. 2021

Vážení rodiče, níže uvedená opatření jsou vydaná v souladu s pokyny MZ a MŠMT. V tuto chvíli jsou nařízení platná do poloviny září. Další opatření budou záviset na průběhu a stavu epidemie v regionu.

Školní rok zahájíme beze změn ve školní i mimoškolní činnosti. Přehledy vypsaných kroužků, předběžné přihlášky na vícedenní akce a další informace obdržíte prostřednictvím dětí v prvních dnech školy.

Testování:

testování žáků proběhne v termínech 1., 6., 9.9. 2021. V případě prvních tříd proběhne první testování 2.9. 2021 – rodiče žáků prvního ročníku se mohou prvního testování účastnit. V případě, že žák není přítomen na testování, bude testován okamžitě při příchodu do školy ve sborovně školy. Testovat se nemusí žáci, kteří mají  řádně dokončené očkování (poslední dávka před 14 dny), nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.  Pokud  žák  neabsolvuje  preventivní  testování  a  nevztahuje  se  na  něj příslušná výjimka z testování viz. výše, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i ve třídě při výuce, a dodržovat i další přísnější režimová opatření.

Základní hygienická pravidla školy při podezření na výskyt onemocnění covid-19:
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty  rouškou (v případě dětí) nebo respirátorem (v případě dospělých). Toto nařízení platí ve společných prostorách školy .  Ochranu úst a nosu mít děti nemusí, pokud jsou usazeni při výuce, při konzumaci potravin a nápojů nebo v době cvičení.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a
čichu apod.) nemohou do školy vstoupit. Zákonní zástupci nepošlou do školy žáka, který vykazuje nějaké příznaky infekčního nebo respiračního onemocnění.
Jestliže jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy, a když je přítomen jeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy. Jestliže zákonný
zástupce žáka není přítomen, škola mu tuto skutečnost neprodleně oznámí, aby si žáka ze školy bezodkladně vyzvednul.
Pokud se takové příznaky vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace v samostatné
místnosti. Současně škola informuje zákonného zástupce, aby si žáka ze školy bezodkladně vyzvednul.
Zákonný zástupce žáka má potom telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost písemně potvrdí praktický lékař pro děti a dorost.
Pracovníci školy můžou podle situace měřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem.
Všichni žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny po celou dobu svého pobytu ve škole.

Provoz jídelny na počátku nového roku:

Ve školní jídelně jsou nařízena zvýšená hygienická opatření. Z těchto důvodů nebude pro děti do odvolání otevřen ovocno-zeleninový bar. Žáci sedí v jídelně společně se svojí třídou. Příbory dostávají přímo od zaměstnance jídelny na tác. Pitný režim bude poskytován  bez omezení.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, či použije dezinfekci na ruce.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor
školní jídelny vstupovat nemocná osoba.