MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 10.3. 2020 mimořádné opatření - nejdůležitější informace nařízení čtěte:

Nařízení je platné ode dne 11.03. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb.), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění mimořádného opatření